โครงการสัมมนาวิชาการ

การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
ครั้งที่ 8

7-9 ธันวาคม 2565

ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8
รอบ Early bird จะหมดในอีก

 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที
 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

องค์กรและมหาวิทยาลัยเครือข่าย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมจัดโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8

วิทยากรภายในงาน SoTL8

พบกับวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ กว่า 33 ท่าน ที่พร้อมจะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

SoTL8 โปรแกรม

เตรียมพบกับโปรแกรมสุดพิเศษ สำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงาน

Keynotes

รับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ปลัดกระทรวงอว. และ บรรยายพิเศษจาก ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

Seminars

รับฟังการเสวนาวิชาการ จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าร่วม

Research Trend

ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ กับวิทยากรและนักวิจัย Top 20 ชั้นนำของโลก 

Special Talks

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกับวิทยากรทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย

Workshops

ร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและเทคโนโลยีนวัตกรรมกับวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์

Modern Education Expo

งานนิทรรศการทางการศึกษาที่จะรวบรวม เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจัดแสดง มีทั้งภาคมหาวิทยาลัยและเอกชน

MFU Tour

ร่วมเรียนรู้ เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

CR Discovery

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ จากสถานที่จริงและเยี่ยมชมสถานที่ยอดนิยมต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ครั้งที่ 8 เหมาะสำหรับใคร

Exchange creativity of education

ผู้ที่อยากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกรณีศึกษา ตัวอย่างและแนวทางการศึกษาสมัยใหม่ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา

Update your research trend

เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำวิจัยด้านการศึกษาในยุคใหม่ ทิศทางและหัวข้อการทำวิจัยที่น่าสนใจจากนักวิจัยชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ

Promote academic cooperation

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบุคลากรและสถาบันการศึกษา

หัวข้อการพูดคุยในงาน SoTL8

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย

seminar4
วันที่ 1
 • MFU Tour
 • Special Talk “การศึกษากับผู้เรียนยุคใหม่ที่โลกต้องการ” 
 • เสวนาวิชาการ ช่วงที่ 1
  (14.00 น.- 15.00 น.)
 • เสวนาวิชาการ ช่วงที่ 2
  (15.00 น.- 16.00 น.)
7 ธ.ค.
pexels-eugene-capon-1261824
วันที่ 2
 • ปาฐกถาและบรรยายพิเศษ
 • Special Talk “การศึกษาแบบ Open Education Platform” 
 • Research Seminar
 • Show & Share
 • งานเลี้ยงรับรองและการแสดงพิเศษ
8 ธ.ค.
pexels-matheus-bertelli-2608517
วันที่ 3
 • Special Talk “เทคโนโลยีกับการศึกษายุค Next Normal”
 • Research Workshop
 • Chiang Rai Discovery
9 ธ.ค.

ค่าลงทะเบียน
แบบกลุ่ม

5 ท่านขึ้นไป / หน่วยงาน

3,500

3,500 บาท

ราคาต่อท่าน

ค่าลงทะเบียน
แบบเดี่ยว

1 ท่าน

4,000

4,000 บาท

ราคาต่อท่าน

ค่าลงทะเบียน
Online conference

1 ท่าน

1000

1,000 บาท

ราคาต่อท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณไอรดา วางกลอน (ฝ้าย)

โทร: 0 5391 7897 ต่อ 8072

SoTL8  Page

mlii@mfu.ac.th

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คะแนน

คะแนนจากการนำเสนอผลงาน (90 คะแนน)

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. การนำเสนอผลงาน

  • ความครบถ้วนของประเด็น และความถูกต้องของข้อมูล – ประเด็นที่นำเสนอครบถ้วน เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความสมบูรณ์ ข้อมูลที่กล่าวอ้างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

  • ความเชื่อมโยงของเนื้อหา – เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

  • รูปแบบการนำเสนอ – นำเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ อยู่ในระยะเวลา 10 นาที

  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม – สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ตรงประเด็น

คะแนนจากผู้เข้าร่วมงาน SoTL8 (10 คะแนน)

 1. Popular vote – คะแนนจากผู้เข้าร่วมคนละ 1 คะแนน ในแต่ละ Track

รวม 100 คะแนน