รายละเอียดกิจกรรมงาน SoTL8

ข้อมูลกิจกรรมในงานตั้งแต่วันที่ 7-9 ธันวาคม 65

กิจกรรมภายในงาน

RESEARCH WORKSHOP

โดยสถาบันเครือข่าย

9 ธ.ค. | 10:00 – 11:30 น.

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

“การศึกษาแบบสมาร์ทด้วยเทคโนโลยีจากวิจัยสู่สังคม”

ผศ. ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รศ. ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี

ดร.ภาวัต ไชยพิเดช

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
9 ธ.ค. | 10:00 – 11:30 น.

“การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านเกม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21”

มาหาคำตอบว่าทำไมเกมเป็นที่นิยม?

วิทยากร

ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

9 ธ.ค. | 10:00 – 11:30 น.

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.แม่ฟ้าหลวง

"เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (HyFlex Education)"

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ

ดร.นิกร หร่องบุตรศรี

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คะแนน

คะแนนจากการนำเสนอผลงาน (90 คะแนน)

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. การนำเสนอผลงาน

  • ความครบถ้วนของประเด็น และความถูกต้องของข้อมูล – ประเด็นที่นำเสนอครบถ้วน เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความสมบูรณ์ ข้อมูลที่กล่าวอ้างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

  • ความเชื่อมโยงของเนื้อหา – เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

  • รูปแบบการนำเสนอ – นำเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ อยู่ในระยะเวลา 10 นาที

  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม – สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ตรงประเด็น

คะแนนจากผู้เข้าร่วมงาน SoTL8 (10 คะแนน)

 1. Popular vote – คะแนนจากผู้เข้าร่วมคนละ 1 คะแนน ในแต่ละ Track

รวม 100 คะแนน