รายละเอียดกิจกรรมงาน SoTL8

ข้อมูลกิจกรรมในงานตั้งแต่วันที่ 7-9 ธันวาคม 65

กิจกรรมภายในงาน

SHOW & SHARE

การประกวดสื่อและนวัตกรรมการสอน

หัวข้อส่งประกวดผลงาน

Track 1

สื่อนวัตกรรมสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite)

ตัวอย่างเช่น
  • แผนการเรียนการสอน
  • บทเรียนสำเร็จรูป
  • สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

Track 2

สื่อนวัตกรรมสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

ตัวอย่างเช่น
  • E-learning
  • Website
  • Application

Track 3

การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (Apply)

ตัวอย่างเช่น
 • VR
 • AR
 • Infographic

ขั้นตอนกิจกรรมและกำหนดการ

ขั้นตอนและกำหนดการของกิจกรรม
Show & Share
(การประกวดสื่อและนวัตกรรมการสอน)

Step 1 : ส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมสามารถส่งผลงานได้
ตั้งแต่วันนี้ - 18 พ.ย. 2565

Step 2 : ประกาศผล

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ
21 พ.ย. 2565

Step 3 : จัดแสดงผลงาน

จัดแสดงและนำเสนอผลงาน
7-9 ธ.ค. 2565

Step 4 : ประกาศผล

ประกาศผลชนะเลิศและมอบรางวัล
ในวันที่ 9 ธ.ค. 2565

หมายเหตุ :

 1. ทุกทีมที่ส่งผลงานจะได้รับ e-Certificate จาก SoTL8

 2. ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน SoTL8 เพื่อจัดแสดงผลงานและนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ อย่างน้อย 1 คน

รูปแบบการจัดแสดง

สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ


พื้นที่การจัดแสดงผลงาน

 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

 

ห้องนำเสนอผลงาน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.45-16.00 ทีมละ 10 นาที
(ห้อง 516-518)

 

ประกาศผลและมอบเงินรางวัล ทั้ง 3 Track

ในพิธีปิดงาน SoTL8
วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • SoTL8 สนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการโดยพิจารณาบทความ (Peer review)
  เป็นไปตามกระบวนการของวารสารวิชาการฯ

คณะผู้จัดงาน

ร่วมกับ

รายชื่อคณะกรรมการ

Track 1 : สื่อนวัตกรรมสำหรับ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite)

อ.ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมาศสตร์

ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Track 2 : สื่อนวัตกรรมสำหรับ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

อ.ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภาวัต ไชยพิเดช
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Track 3 : การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (Apply)

อ.ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดกิจกรรม

 • อาจารย์ที่สนใจส่งผลงานที่เว็บไซต์ sotl8.mfu.ac.th
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำผลงานมาจัดแสดงในนิทรรศการ Modern Education Expo
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบในวันงานโดยมีกรรมการ 3 ท่านในแต่ละประเภทผลงาน โดยกรรมการจาก
  • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • สถาบันเครือข่าย
 • คัดเลือกผลงานจนเหลือทีมที่ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการอีกครั้ง
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนตามลำดับและมอบรางวัล
  • รางวัลที่ 1
  • รางวัลที่ 2
  • รางวัลที่ 3

หัวข้อ 1

ผู้แทนกระทรวง อว.

 • สื่อนวัตกรรมสำหรับ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite)
  อาจารย์นพเก้า แซ่เขา

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

รู้ทันกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา 2565

วิทยากร: รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

Moderator: คุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า

 • สื่อนวัตกรรมสำหรับ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite)
  อาจารย์นพเก้า แซ่เขา
 • สื่อนวัตกรรมสำหรับ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
  อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
 • การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (Apply)
  อาจารย์ ภูตะวัน โฮ วงศ์ใหญ่
 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คะแนน

คะแนนจากการนำเสนอผลงาน (90 คะแนน)

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. การนำเสนอผลงาน

  • ความครบถ้วนของประเด็น และความถูกต้องของข้อมูล – ประเด็นที่นำเสนอครบถ้วน เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความสมบูรณ์ ข้อมูลที่กล่าวอ้างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

  • ความเชื่อมโยงของเนื้อหา – เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

  • รูปแบบการนำเสนอ – นำเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ อยู่ในระยะเวลา 10 นาที

  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม – สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ตรงประเด็น

คะแนนจากผู้เข้าร่วมงาน SoTL8 (10 คะแนน)

 1. Popular vote – คะแนนจากผู้เข้าร่วมคนละ 1 คะแนน ในแต่ละ Track

รวม 100 คะแนน