ตารางข้อมูลเที่ยวบิน

แนะนำเที่ยวบินขาไป-ขากลับ กทม.-เชียงราย สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์และผู้เข้าร่วมสามารถดำเนินการในส่วนนี้ด้วยตนเอง

กทม.-เชียงราย

วันที่ เวลา สนามบินต้นทาง สายการบิน
6 ธ.ค. 65
16:20 - 17:55 น.
ดอนเมือง
Air Asia
6 ธ.ค. 65
17:00 – 18:15 น.
ดอนเมือง
Nok Air
6 ธ.ค. 65
17:15 – 18:35 น.
ดอนเมือง
Thai Lion Air
6 ธ.ค. 65
18:00 – 19:25 น.
สุวรรณภูมิ
Vietjet
6 ธ.ค. 65
18:50 – 20:15 น.
สุวรรณภูมิ
Thai Smile
6 ธ.ค. 65
19:45 – 21:00 น.
ดอนเมือง
Nok Air
6 ธ.ค. 65
20:40 - 22:05 น.
ดอนเมือง
Air Asia
7 ธ.ค. 65
06:30 – 07:55 น.
สุวรรณภูมิ
Vietjet
7 ธ.ค. 65
06:55 – 08:30 น.
ดอนเมือง
Air Asia
7 ธ.ค. 65
07:30 – 08:45 น.
ดอนเมือง
Nok Air
7 ธ.ค. 65
08:20 –09:45 น.
ดอนเมือง
Thai Lion Air

เชียงราย - กทม.

วันที่ เวลา สนามบินปลายทาง สายการบิน
9 ธ.ค. 65
18:25 – 20:00 น.
ดอนเมือง
Air Asia
9 ธ.ค. 65
18:45 – 20:00 น.
ดอนเมือง
Nok Air
9 ธ.ค. 65
19:40 – 21:05 น.
ดอนเมือง
Thai Lion Air
9 ธ.ค. 65
19:55 – 21:20 น.
สุวรรณภูมิ
Vietjet
9 ธ.ค. 65
21:45 – 22:10 น.
สุวรรณภูมิ
Thai Smile
9 ธ.ค. 65
21:30 – 22:45 น.
ดอนเมือง
Nok Air
10 ธ.ค. 65
8:25 – 9:50 น.
สุวรรณภูมิ
Vietjet
10 ธ.ค. 65
9:00 – 10:35 น.
ดอนเมือง
Air Asia
10 ธ.ค. 65
9:15 – 10:30 น.
ดอนเมือง
Nok Air
10 ธ.ค. 65
10:15 – 11:30 น.
ดอนเมือง
Thai Lion Air
10 ธ.ค. 65
10:25 – 11:50 น.
สุวรรณภูมิ
Thai Smile

จองเที่ยวบิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณไอรดา วางกลอน (ฝ้าย)

โทร: 0 5391 7897 ต่อ 8072

SoTL8  Page

mlii@mfu.ac.th

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คะแนน

คะแนนจากการนำเสนอผลงาน (90 คะแนน)

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. การนำเสนอผลงาน

  • ความครบถ้วนของประเด็น และความถูกต้องของข้อมูล – ประเด็นที่นำเสนอครบถ้วน เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความสมบูรณ์ ข้อมูลที่กล่าวอ้างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

  • ความเชื่อมโยงของเนื้อหา – เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

  • รูปแบบการนำเสนอ – นำเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ อยู่ในระยะเวลา 10 นาที

  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม – สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ตรงประเด็น

คะแนนจากผู้เข้าร่วมงาน SoTL8 (10 คะแนน)

 1. Popular vote – คะแนนจากผู้เข้าร่วมคนละ 1 คะแนน ในแต่ละ Track

รวม 100 คะแนน