รายละเอียดกิจกรรมงาน SoTL8

ข้อมูลกิจกรรมในงานตั้งแต่วันที่ 7-9 ธันวาคม 65

กิจกรรมภายในงาน

เสวนาวิชาการ ช่วงที่ 1

7 ธ.ค. เวลา 14:00 - 15:00 น.

ห้องที่ 1

ผู้แทนกระทรวง อว.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

รู้ทันกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา 2565

วิทยากร: รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

Moderator: คุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า

ห้องที่ 2

ม.สงขลานครินทร์

ม.วลัยลักษณ์

การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF)

วิทยากร: ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี
ดร. กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

Moderator: อ. ดร.อติมา แก้วสอาด

ห้องที่ 3

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การออกแบบการศึกษาแบบ Micro Credentials

วิทยากร: รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

Moderator: ผศ. ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ

เสวนาวิชาการ ช่วงที่ 2

7 ธ.ค. เวลา 15.00 - 16:00 น.

ห้องที่ 1

ม.เกษตรศาสตร์

การออกแบบกิจกรรมการเรียนผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป (KU Smart Student Competencies)

วิทยากร: รศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ และ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

Moderator: อ. ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

ห้องที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนา Soft Skills Mapping ที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ

วิทยากร: ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ และคณะ

Moderator: นางกิตติยา ศิริกัน

ห้องที่ 3

ม.ธรรมศาสตร์

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่สำคัญในยุค Next Normal (Essential Skills)

วิทยากร: รศ.ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
ผศ.ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
ผศ.ดร.ชลิดา จูงพันธ์

Moderator: ผศ. ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คะแนน

คะแนนจากการนำเสนอผลงาน (90 คะแนน)

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. การนำเสนอผลงาน

  • ความครบถ้วนของประเด็น และความถูกต้องของข้อมูล – ประเด็นที่นำเสนอครบถ้วน เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความสมบูรณ์ ข้อมูลที่กล่าวอ้างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

  • ความเชื่อมโยงของเนื้อหา – เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

  • รูปแบบการนำเสนอ – นำเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ อยู่ในระยะเวลา 10 นาที

  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม – สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ตรงประเด็น

คะแนนจากผู้เข้าร่วมงาน SoTL8 (10 คะแนน)

 1. Popular vote – คะแนนจากผู้เข้าร่วมคนละ 1 คะแนน ในแต่ละ Track

รวม 100 คะแนน