โครงการสัมมนาวิชาการ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8

7-9 ธันวาคม 65

ลงทะเบียน Online conference SoTL8

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน SoTL8

2. ชำระเงินตามประเภทของการลงทะเบียนของท่าน

3.1 แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่าน แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการชำระเงิน หรือ ทาง inbox Facebook: SoTL8
3.2 รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมลของท่าน

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

สามารถชำระได้โดยการสแกน Qr Code หรือโอนเงินมาได้ที่บัญชีด้านล่างนี้

ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การประชุมวิชาการ)
เลขบัญชี: 672-0-41365-4

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน

ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณไอรดา วางกลอน (ฝ้าย)

โทร: 0 5391 7897 ต่อ 8072

SoTL8  Page

mlii@mfu.ac.th

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คะแนน

คะแนนจากการนำเสนอผลงาน (90 คะแนน)

 1. แนวคิดการสร้างนวัตกรรม – มีแนวคิดชัดเจน ตรงประเด็นกับหัวข้อ ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต

 2. กระบวนการสร้างนวัตกรรม – มีการใช้เครื่องมือ หรือ วิธีการใดในการสร้างนวัตกรรมที่น่าสนใจ หรือ หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

 3. การนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอน – การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริงได้มากน้อยเพียงใด

 4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ – นวัตกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. การนำเสนอผลงาน

  • ความครบถ้วนของประเด็น และความถูกต้องของข้อมูล – ประเด็นที่นำเสนอครบถ้วน เนื้อหา ในแต่ละประเด็นมีความสมบูรณ์ ข้อมูลที่กล่าวอ้างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

  • ความเชื่อมโยงของเนื้อหา – เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

  • รูปแบบการนำเสนอ – นำเสนอน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ อยู่ในระยะเวลา 10 นาที

  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม – สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้ตรงประเด็น

คะแนนจากผู้เข้าร่วมงาน SoTL8 (10 คะแนน)

 1. Popular vote – คะแนนจากผู้เข้าร่วมคนละ 1 คะแนน ในแต่ละ Track

รวม 100 คะแนน